Ejerforeningen 

Vadholm 3-8  &  Christoffers Allé 66-70

2800 Kgs. Lyngby  


                                                                

Besøg administrators hjemmeside for foreningen på adressen:

http://hplaw.dk > Ejendomsadministrationen > E/F Vadholm     -    Log in: chrisvad

HUSK: Ekstraordinær generalforsamling + Generalforsamling onsdag d. 19. april


OVERSIGT

Affald                    Bestyrelse                    Blomsterbede                     Ejendomsservice

Forsikring                    Generalforsamling                    Generelle oplysninger                     Grønne områder                   

Husdyr                    Kælderrum                    Parkering                     Storskrald                   

Trappevask                    Urtehaver                    Vandskade                     Vaskeri                   

                                                                           Vedtægter                    Værksted

Administrator                                                                                                                                                                          Gladsaxe Kommune          

 

Bestyrelsesreferat                    Energirapport                    Generalforsamlingsreferat                    Årsrapport 2015                                       

 


Affald

Der er 2 skraldeskure på foreningens område.

Det ene ved sydgavlen af Vadholm 4                       

Det andet ved sydgavlen af Christoffers Allé 66       

I og ved skraldeskurene findes containere til de forskellige typer affald.

 

                 

Kun til almindeligt husholdningsaffald. Containerne finder du i skraldeskurene.

 

   

Kun til rent pap - ingen skumplast og ingen pizzabakker, og husk at klappe i - altså papkasserne - der skal være plads til andre end dig...

Containerne finder du i skraldeskurene.

 

Kun til aviser, ugeblade, reklamer, tryksager, telefonbøger og papir. Containerne finder du udenfor skraldeskurene.

 

 

Kun til småt metal - stort metal hører til på storskrald. Containerne finder du udenfor skraldeskurene.

 

Kun til husholdningsplast der kan rengøres i koldt vand. Cointainerne finder du udenfor skraldeskurene.

 

 

Kun til småt elektronik - ingen el-pærer. Containerne finder du udenfor skraldeskurene.

 

Til have og planteaffald

 

 

Kun til glas og glas-flasker. Containeren finder du ved parkeringspladsen på Vadholm.

 

 

Kun til batterier. Containeren finder du ved parkeringspladsen på Vadholm.

 

Hvis dit affald IKKE hører ind under en af ovennævnte kategorier hører det muligvis til på Storskrald

Det er GRATIS at rekvirere Storskrald

Hvis viceværten er nødt til at rydder op efter en ejer/lejer vil der blive opkrævet kr. 500,- + Moms pr. time

sammen med ejerforeningsbidraget. Fremmed assistance vil blive opkrævet efter udlæg.

 

Tilbage til oversigten                    Skrald oversigt til print


 

Bestyrelse

   

Gerd Friis Bille Christoffers Allé 70, st. th.   formand@chrisvad.dk Formand, vaskemaskinekontakt
Frederik Holte Vadholm 8, st.th 27 58 83 23 naestformand@chrisvad.dk Næstformand
Ingolf Hansen Vadholm 8, st. mf. th. 20 33 39 47 vicevaert@chrisvad.dk El-, vand-, varme- og affalds-opsyn
Fred Mølgaard Vadholm 8, 1.mf. th. 23 33 94 65 fred@chrisvad.dk Bestyrelsesmedlem, salg af nøgler (kr. 300,-), 
navn på postkasser (gratis).
Julie Jo Nygaard Christoffers Allé 66, 1. th. 24 85 00 69 julie@chrisvad.dk Ejendomsservicekontakt, reservation af drivehus
Jette Lund Vadholm 7, 1. th 30 57 28 08 jette@chrisvad.dk  Suppleant
Anne V. Pedersen Christoffers Allé 66, st.tv. 23 66 11 42 anne@chrisvad.dk Suppleant

 

Tilbage til oversigten                                                                                                         Mail til hele bestyrelsen


Blomsterbede

 

Beboerne er selv ansvarlige for beplantning, vanding, vedligeholdelse m.m. af blomsterbedene omkring blokken.

Der kan søges om tilskud til beplantning hos bestyrelsen - p.t. kr. 250,- pr. år pr. opgang.

Ved beplantning langs ejendommens facader skal man undlade planter med stærkt kiselholdige blade, høj beplantning,

samt planter der p.g.a. deres vækst holder på fugten. Disse planter kan forringe ejendommens facader.

Haveredskaber kan lånes af foreningen.

 

Tilbage til oversigten


Ejendomsservice

Firma 'Vaskebjørnen' er ansat til at udføre følgende specifikke opgaver:

Hjælp selv med til at holde området rent og indbydende ved ikke at smide cigaretskod, ølkapsler, papir og andet affald på området.

Tak

Hvis foreningen er nødt til at rydder op efter en ejer/lejer vil udgiften bliver opkrævet hos ejer sammen med ejerforeningsbidraget.

 

                  Tilbage til oversigten

Forsikring

Ejerforeningen er forsikret hos:

KØBSTÆDERNES FORSIKRING

Har man brug for at anmelde en skade kan det ske enten på

telefon: 33 14 37 48

eller på www.kab.dk

med henvisning til police nr. 01-12B-163504

Tilbage til oversigten


Generalforsamling

Hvert år afholdes 2 generalforsamlinger: Forårsgeneralforsamling og efterårsgeneralforsamling

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved stemmeflertal. Til hver lejlighed hører én stemme, 

dog har lejligheder ejet af ejerforeningen ingen stemme.

Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring

af denne vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er fremmødt og at forslaget vedtages med 2/3 stemmer herfor.

Tilkendegiver blot én skriftligt, at der er tale om en væsentlig ændring, skal dette afgøres ved almindelig stemmeflertal inden der stemmes om forslaget.

Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget,

afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 

Varslet til en sådan generalforsamling skal være mindst én uge.

Hvert år afholdes i marts-april en forårsgeneralforsamling. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.

2.  Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3.  Formanden fremlægger det af revisor og bestyrelse påtegnede regnskab til godkendelse.

4.  Indkomne forslag.

5.  Valg af formand (lige år).

6.  Valg til bestyrelse.

7.  Valg af suppleanter.

8.  Valg af revisor og evt. suppleant for denne.

9.  Valg af administrator (ulige år).

10.  Eventuelt.

Hvert år afholdes efterårsgeneralforsamling i november måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.

2.  Fremlæggelse af ¾ års regnskab.

3.  Fremlæggelse og vedtagelse af budget for efterfølgende år.

4.  Indkomne forslag.

5.  Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne

begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der ønskes stillet på generalforsamlingen

skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et væsentligt emne eller

vedtægtsændring behandlet på generalforsamlingen må være indgivet til formanden senest den 1. februar for forårsgeneralforsamlingen

og senest den 1. oktober for efterårsgeneralforsamlingen.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever samt af en nærtstående slægtning, der er beboer i ejendommen.

Stemmeretten kan endvidere udøves af en myndig person, som medlemmet skriftlig giver fuldmagt hertil.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en beretning af generalforsamlingens forløb. Beretningen underskrives af dirigenten,

den fungerende formand såvel før som efter generalforsamlingen, og udsendes til samtlige medlemmer af ejendommen.

Tilbage til oversigten


Generelle oplysninger

1.    Vaskeri

Vaskemaskiner og tørretumblere er placeret i kældrene Vadholm 7 og Christoffers Allé 68.

Renholdelse af vaskerummene forestås af beboerne indbyrdes. Maskinerne skal efter endt brug gøres ryddelige og rene.

Tag hensyn til allergikere og vaskemaskinen. Sørg derfor for at rense sæbeskålen for sæberester.

Det er ikke tilladt at anvende maskinerne inden kl. 8:00 og efter kl. 20:00.

Reservation af vasketid kan ske på de ophængte reservationslister på vaskerummenes døre.

Påbegyndes vasketid ikke efter 15 min. efter påbegyndt reserveret tid bortfalder retten til den samlede reserverede vasketid.

2.    Vasketid.           (Punktet uaktuelt pr. 1. januar 2015)

3.    Vaskemidler

Der må kun anvendes lavtskummende vaskepulver. Hvor meget vaskemaskinen kan indeholde, samt andre specifikationer,

er anført på de ophængte plancher og brugsanvisninger i vaskekældrene.

4.    Tørrekældre og tørrepladser i haven.

Der findes tørrekældre i Vadholm 3-5, Vadholm 4-6, 2 stk. i Vadholm 7-8, og 2 stk. i

Christoffers Allé 66-70. - Der forefindes tørrepladser i haven ved hver blok.

Det henstilles til beboerne, at de tager tøjet ned når det er tørt, idet tørrekældrene og tørrepladserne i haven i perioder kan være ret belastede.

Hæng tøjet op med klemmer. Det er pladsbesparende og tøjet tørrer hurtigere.

Opsætning af mindre tørrestativer i tørrekældrene aftales beboerne imellem.

5.    Trappevask.

I henhold til foreningens vedtægter § 11, stk. 3 er beboerne forpligtet til at deltage i trappevask ifølge en af opgangens beboere udarbejdet turnus.

6.    Cykler, barnevogne og andre effekter.

Cykler og barnevogne parkeres i cykelkældrene eller i de dertil indrettede udendørs cykelstativer. Hver blok har en cykelkælder.

Motorkøretøjer må ikke parkeres i cykelkældrene.

Fælles kælderrum, og rum under trapperne, må ikke benyttes som oplagsrum for private effekter og skrammel. (Se afsnit ’Stort affald’.)

7.    Parkering.

I henhold til foreningens vedtægter § 12 stk. 2 er det forbudt at parkere på vendepladsen på Vadholm, samt ud for ulige numre på Vadholm.

Motorcykler kan parkeres på motorcykel-parkeringspladsen ud for Vadholm 3.

Henstilling af nummerpladeløse biler, lystfartøjer (kanoer, både m.m.) og lignende er forbudt.

8.    Antenner m.m.

I henhold til foreningens vedtægter § 14 stk. 4 er opsætning af antenner, skilte, reklamer etc. på bygningernes tage, facader eller på ejendommens område, ikke tilladt.

9.    Varme.

Der vil normalt være lukket for varmen til lejlighedernes radiatorer fra ca. 15. maj til ca. 15. september.

Såfremt udetemperaturen i denne periode midt på dagen kommer under 15 -16°C i en længere periode (3-4 dage),

kan der ved henvendelse til bestyrelsen blive tændt for varmen, hvis dette ønskes. Manglende varme i vinterhalvåret meddeles til det bestyrelsesmedlem,

der har med tilsyn af varmecentralerne at gøre.

 10. Varmeregnskab.

Varmeregnskabet for de 4 blokke slås sammen til ét regnskab. Den enkelte ejers varmebidrag udregnes ud fra varmemåler, fordelingstal og haneandele.

11. Vicevært.

Foreningens vicevært forestår følgende vedligeholdelse:

a)    Græsslåning og renholdelse af fællesområderne.

b)    Renholdelse (fejning) af fortove og vej (Vadholm)

c)    Renholdelse (fejning) af fælles kældre, kældergange, m.m.

d)    Renholdelse af affaldsskure.

e)    Klipning af hække.

f)     Sammenrivning om efteråret af blade, grene, m.m.

g)    Udskiftning af el-pærer (opgangs-, kælder-, og udendørs lys).

12. Bestilling af håndværkere.

Al indvendig vedligeholdelse forestås og betales ejeren.

Indvendig vedligeholdelse inkluderer (i.h.t. vedtægterne § 14 stk. 1 og 2) entredør, vinduer (karme og rammer) samt radiatorer og tilslutning til radiatorer,

køkkenvask samt afløb til lodret faldstamme, håndvask og toilet samt afløb til lodret faldstamme, brugsvandsrør indtil lodret fordelingsledning og gasrør fra og med lejlighedens hovedhane.

Bestilling af eventuel håndværker til ovenstående forestås af ejeren selv. Øvrig vedligeholdelse forestås af foreningen. Bestilling af håndværkere til foreningen kan kun foretages af bestyrelsen.

 Hvem der i foreningens bestyrelse har med bestilling af håndværkere at gøre, er anført på de ophængte lister på opslagstavlerne i opgangene.

 Indkøb af materialer eller andet til foreningen skal på forhånd godkendes af bestyrelsen.

 13. ChrisVad-dage” og arbejde til foreningens bedste.  (INDSTILLET - forhåbentlig kun midlertidigt)

I løbet af året bliver der afholdt et antal ”ChrisVad-dage”, hvor beboerne i fællesskab forebygger skader på, vedligeholder og forbedrer bygninger og fællesarealer

for at øge fællesskabet og holde fællesudgifterne nede.

 Arbejde udført af foreningens medlemmer bør udføres under samme sikkerhedsforanstaltninger, som ville være iagttaget af professionelle håndværkere.

 En opgangs beboere kan blive enige om at foretage renovering/nymaling af opgangen. Ved henvendelse til bestyrelsen kan materialer efter

bestyrelsens skøn blive refunderet efter endt arbejde.

Initiativer og projekter der er til foreningens bedste skal forelægges skriftligt for bestyrelsen. Bestyrelsen kan efter skøn forudbetale materialer hertil.

 14. Affald / renovation.

Der er 2 affaldsskure på området,

Flasker og glas henlægges i den dertil indrettede genbrugscontainer ved parkeringspladsen på Vadholm.

Aviser og blade skal smides i papircontainerne, der er placeret i umiddelbar tilknytning til affaldsskurene.

Alt tørt, rent pap skal lægges - sammenklappet -  i pap-container.

 15. Stort affald.

Gamle møbler og andet stort affald afhentes ved kommunens foranstaltning, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller på opfordring fra beboere.

Dette bekendtgøres ved opslag på opgangenes opslagstavler.

Bygningsaffald, maling og kemikalieaffald afhentes ikke som stort affald, og kan derfor ikke henlægges på foreningens område. Det er beboerens egen opgave selv at bortskaffe disse ting.

Til ovenstående henvises til genbrugsstationen på Turbinevej.

16. Hundehold.

Det forbydes at hunde forretter deres nødtørft på foreningens områder.

Hundeejerne er forpligtiget til hurtigt at fjerne hundens efterladenskaber på fællesområderne, såfremt det alligevel skulle forekomme.

17. Kattehold.

Katte må ikke opholde sig i vore kældre eller på trappeopgangene – uledsaget.

I tilfælde af at der alligevel forekommer katte-efterladenskaber i fællesrummene, er katteejerne forpligtiget til hurtigt at fjerne disse.

Beboerne opfordres i øvrigt til at holde fælles døre og vinduer lukkede for at forebygge dette.

18. Urtehaver.

Der forefindes et begrænset antal urtehaver. Når en urtehave bliver ledig, vil dette blive meddelt ved opslag,

hvorefter interesserede kan søge om at overtage denne ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

Brugsretten til en urtehave kan ikke overdrages til en ny ejer/lejer.

 19. Blomsterbede.

Blokkens beboere er selv ansvarlige for beplantning, vanding, vedligeholdelse m.m. af blomsterbedene omkring blokken.

Der kan søges om tilskud til beplantning hos bestyrelsen.

Ved beplantning langs ejendommens facader skal man undlade planter med stærkt kiselholdige blade, høj beplantning, samt planter der p.g.a. deres vækst holder på fugten.

Disse planter kan forringe ejendommens facader.

20. Haveredskaber.

Det er muligt at låne foreningens haveredskaber. - Nøgle kan udlånes ved henvendelse til bestyrelsen.

Det forventes at haveredskaberne bliver rengjort og stillet på plads efter endt brug.

21. Tørveregel.

Tørveregel af september 1977, omredigeret med tillæg af september 1982.

§ 1. Regler for ændring af fællesareal, hvor ændringen består i enten at fjerne græstørv eller at foranstalte noget, således at græstørv går ud.

Enhver ændring, hvori ændringen p.g.a. f.eks. plantning eller fældning af træer uden for eksisterende bede; udvidelse af køkkenhaver, anlæggelse af fliser til terrasser,

flisegange eller lignende; opsætning af nye rækværker m.m. betyder, at der skal opgraves og fjernes græstørv eller at græstørv går ud, skal behandles på et havemøde.

§ 2. Havemøde.

Der skal indkaldes til havemøde hver gang en ændring af et fællesareal som ovenstående eller lignende betyder at græstørv skal fjernes eller at græstørv går ud.

Et havemøde indkaldes med ca. 1 uges varsel af de(n) person(er), der måtte ønske ændringen.

Til havemødet indkaldes ved opslag på opslagstavlerne i opgangene, de personer, der kan have interesse i den ønskede ændring (bestyrelsens anvisning om,

hvor mange der skal indkaldes vil her være at følge).

Indkaldelsen skal omfatte samtlige punkter, der ønskes behandlet. Der kan intet vedtages om emner, der ikke i forvejen har været anført på indkaldelsen.

Haveudvalget (=de personer der møder op på det indkaldte havemøde) har kompetence til at vedtage eller forkaste de anførte forslag.

 Afstemningsreglerne er de samme, som gælder for generalforsamlinger, d.v.s. én stemme pr. lejlighed samt gyldighed for skriftlige fuldmagter.

 Af havemødet udfærdiges et mindre referat, som fremsendes til formanden. Heri skal fremgå hvor mange der var imod, og hvor mange der var for den ønskede ændring,

samt eventuelle andre beslutninger.

§ 3. Havemødets resultat.

Havemødets resultat skal danne grundlag for bestyrelsens stillingtagen til sagen.

§ 4. Bestyrelsens beføjelser.

Bestyrelsen har heri den endelige afgørelse for eller imod den ønskede ændring.

 Bestyrelsen har mulighed for at gå imod havemødets beslutning for en ændring, lige såvel som bestyrelsen kan gå ind for en beslutning,

hvor et havemøde eventuelt har været imod.

Havemødet er en strømpil for bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde dispensere, og lade en mindre ændring udføre midlertidigt indtil et havemøde har været afholdt.

 § 5. Undtagelser.

Tørvereglen gælder ikke eksisterende blomsterbede og urtehaver.

 22. Fællesarealer.

Foreningens haveborde, bænke og stole er til fri afbenyttelse og kan flyttes hvorhen på foreningens område man ønsker.

De har altså ingen faste pladser. Fællesarealer skal ryddes og rengøres efter brug.

Private havemøbler og griller må gerne opstilles på området, men må så kunne forventes at blive benyttet af andre beboere.

Det er ikke tilladt at henkaste affald (ølkapsler, cigaretskod, papir, m.m.) i haven.

Støjende adfærd, musiceren, m.m. fra fællesområderne må ikke være til gene for de øvrige beboere.

23. Bålpladsen.

Bålpladsen må ikke benyttes som oplagsplads for affald.

Kun ubehandlet træ må benyttes på bålet af hensyn til naboer og luftforureningen.

Almindelig god skik ved afbrænding af bål, bør overholdes, og bålet skal slukkes før man forlader bålpladsen.

24. Støj.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20:00.

Støjende adfærd, musiceren m.m. må ikke være til gene for de øvrige beboere.

(Tag hensyn til dine naboer)

25. Foreningens fællesrum Vadholm 7-8 og Christoffers Allé 68.

Det er muligt at låne foreningens fællesrum til diverse sammenkomster. Dette kræver kun at den pågældende, der vil låne et af rummene opsætter en seddel på døren,

med angivelse af navn, adresse, samt dato for benyttelse af lokalet.

Enhver form for støjende adfærd bør på søndage og hverdage ophøre kl. 22:00, fredag og lørdag kl. 24:00. Ved ansøgning hos overboerne/naboerne

til fællesrummene kan dispensation fra ovenstående eventuelt opnås.

Efter blot én klage eller henstilling bør musikken eller den støjende adfærd dæmpes.

Ved større sammenkomster i fællesrummene skal det til enhver tid meddeles specielt til overboerne ca. 1 uge i forvejen.

Lokalet må benyttes så længe man ønsker, under hensyntagen til ovenstående.

Værtsfolkene er forpligtet til at sørge for toiletfaciliteter. De omkringliggende havearealer må ikke benyttes som toilet.

Når lokalet forlades skal vinduerne åbnes og levende samt elektrisk lys skal slukkes.

Senest kl. 16:00 den følgende dag, skal rummet være i orden og rengjort af hensyn til eventuelle nye værtsfolk.

Rengøringen omfatter tømning samt rengøring af askebægre og lysestager.

Borde og gulve vaskes. Møbler, evt. gulvtæpper støvsuges. Møbler der tilhører fællesrummet skal stilles på plads.

 

Tilbage til oversigten          Generelle oplysninger til print


Grønne områder

Det der især gør vores område attraktivt er det store grønne areal opdelt i mindre områder garneret med store træer og opdelt i mindre

områder af hække med bio-diversitet...

Området bliver af beboerne bl.a. brugt til solbadning, boldspil, grill, spisning og almindeligt socialt samvær.

Det vil altid være muligt at finde et sted man kan være uforstyrret, hvis det er det man vil, eller man kan sætte sig sammen med andre

til en hyggelig samtale/diskussion.

Foreningens haveborde og stole er placeret rundt om på området. Møblerne er til fri afbenyttelse for foreningens beboere,

og må flyttes rundt på området efter behov.

Private havemøbler og griller må gerne opstilles på området, men må så kunne forventes at blive benyttet af andre beboere.

Pavillonen i haven nord for Christoffers Allé 70 er ligeledes til fri afbenyttelse for ejerforeningens beboere. Rygning er forbudt i pavillonen.

                                                                           

Tilbage til oversigten


Husdyr

Det er tilladt foreningens beboere at holde husdyr, MEN:

     Hunde skal føres i snor på foreningens område.

Det forbydes at hunde forretter deres nødtørft på foreningens områder.                                                                           

Hundeejerne er pligtige til hurtigt at fjerne hundens efterladenskaber på fællesområderne,

såfremt det alligevel skulle forekomme.

Katte må ikke opholde sig i vore kældre eller på trappeopgangene – uledsaget.

I tilfælde af at der alligevel forekommer katte-efterladenskaber i fællesrummene er katteejerne pligtige til hurtigt at fjerne disse.

Beboerne opfordres i øvrigt til at holde fælles døre og vinduer lukkede for at forebygge dette.

 

Tilbage til oversigten


Kælderrum

Udover det kælderrum der hører til den enkelte lejlighed har foreningen 5 kælderrum til udlejning.

Når et kælderrum bliver ledigt, vil dette blive meddelt ved opslag, hvorefter interesserede kan søge om at overtage dette

ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

Brugsretten til et kælderrum kan kun opretholdes så længe man bebor lejligheden og kan ikke overdrages til en ny ejer/lejer. 

 

Tilbage til oversigten


Parkering

Foreningen har 2 parkeringspladser for biler.

En på vestsiden af Christoffers Allé 66             og en ved sydgavlen af Vadholm 3    Parkering Vadholm

I henhold til foreningens vedtægter § 12 stk. 2 er det forbudt at parkere på vendepladsen på Vadholm, samt ud for ulige numre på Vadholm.

Motorcykler og knallerter kan parkeres på motorcykel-parkeringspladsen ud for Vadholm 3.   

Henstilling af nummerpladeløse biler, lystfartøjer (kanoer, både m.m.) og lignende er forbudt.

Parkering ved de gule kantstens-markeringer er forbudt - dette af hensyn til skraldebilerne

Tilbage til oversigten


Storskrald

Gamle møbler, komfurer, køleskabe, TV-apparater, tøj og andet stort affald afhentes ved kommunens foranstaltning

når bestyrelsen finder anledning dertil, eller på opfordring fra beboerne - f.eks. i forbindelse med flytning og det er GRATIS

Dette bekendtgøres ved opslag på opgangenes opslagstavler.

Storskrald kan afhentes onsdag i ulige uger, og rekvireres hos:

Ingolf Hansen      Tlf.: 20 33 39 47    mail: vicevaert@chrisvad.dk

eller

Gerd Friis Bille                                   mail: formand@chrisvad.dk

Effekter til storskrald skal sorteres iflg. de opstillede skilte og tøj og andre mindre genstande skal i klare sække.

Ting der sidder fast i din bolig, er som udgangspunkt bygge- og anlægsaffald og det bliver ikke afhentet ved storskrald, ligesom maling, kemikalieaffald og

nedrevne skabe heller ikke afhentes ved storskrald, og derfor ikke må henlægges på foreningens område.

Hvis du er i tvivl om hvad der er storskrald kan du læse mere på:www.gladsaxe.dk/storskrald

Det er beboerens egen opgave selv at bortskaffe disse ting. Til ovenstående henvises til genbrugsstationen på Turbinevej.

 

Tilbage til oversigten


Trappevask

Ifølge ejerforeningens vedtægter § 11, stk. 3 skal vi vaske trappen på skift.

I opgangen hænger en kalender der viser hvornår det er den enkelte lejligheds tur.

Hvis du ikke har tid til selv at vaske trappen kan bestyrelsen muligvis finde en person som du mod betaling kan få til at vaske for dig,

så du på den måde opfylder din forpligtelse.

 

Tilbage til oversigten                                                        Påmindelse - dansk                            Reminder - engelsk                       


Urtehaver

Der forefindes et begrænset antal urtehaver.    Urtehaver

Når en urtehave bliver ledig, vil dette blive meddelt ved opslag, hvorefter interesserede kan søge om at overtage denne ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

Brugsretten til en urtehave kan ikke overdrages til en ny ejer/lejer.


             Tilbage til oversigten

Vandskade

I tilfælde af vandskade fra en af ejerforeningens lejligheder er proceduren følgende:

Bestyrelsen kontakter foreningens VVS for at standse og vurdere skaden, og

kontakter ligeledes foreningens forsikring.

Hvis forsikringen accepterer skaden håndteres sagen af forsikringsselskabet.

Herefter besluttes hvorvidt skadens årsag/skyld ligger hos ejeren af lejligheden

eller foreningen.

 

Hvis ejeren af lejligheden er skyld i skaden vil regninger for VVS arbejde og eventuel

forsikrings selvrisiko blive pålagt ejeren.

Hvis ejer er skyld i skaden og foreningens forsikring ikke acceptere skaden eller

kun dele af skaden bliver ejeren pålagt at udbedre skaden. Lejligheden kan kontakte

eget forsikringsselskab eller håndværker. Foreningen forventer at se rapport fra

skadesselskab der viser at bygningen ikke har fugt-ophobning eller taget skade.

Hvis vandskaden er foreningens ansvar indgår bestyrelsen i dialog med ejer med

henblik på udbedring efter skaden.


I tilfælde af vandskade p.g.a. utæt tag – hvor hverken ejers eller foreningens forsikring

dækker – refunderer foreningen udgifter til materialer hvis ejeren selv forestår udbedringen.

Alternativt rekvirerer og betaler foreningen en håndværker for udbedring af det

skaderamte område efter aftale med bestyrelsen.


Tilbage til oversigten


Vaskeri

Vaskemaskiner og tørretumblere i vaskerierne VADHOLM 7  &  CHRISTOFFERS ALLÉ 68

Vasketider:              Maskinerne er indstillet til kun at fungere fra kl. 08:00 til kl. 20:00. Sidste vask skal påbegyndes inden kl. 19:00.             

Udenfor vaskerierne hænger lister hvor man kan skrive sig på for at reservere vasketid.

Har man ikke påbegyndt sin vask 15 min. efter start af den reservere tid bortfalder reservationen.

                          

Tilbage til oversigtenVedtægter

§ 1.

Ejerforeningens navn.

Stk. 1.

Ejerforeningen Vadholm 3 til 8 samt Christoffers Allé 66 til 70.

§ 2.

Ejerforeningens medlemmer.

Stk. 1.

Ejendomme består af 56 lejligheder, der hver har fordelingstallet 1/56. Enhver tinglyst ejer af en lejlighed er medlem af ejerforeningen (dog undtaget ejerforeningen). Medlemskab ophører såfremt ejerforholdet ophører.

Stk. 2.

Ejerlejlighederne i foreningens ejendom, der er beliggende ved siden af hinanden, over eller under hinanden, kan slås sammen til en lejlighed under forudsætning af, at ejerne selv bekoster samtlige omkostninger hertil og sammenlægningen kan godkendes af de kommunale byggemyndigheder. Sammenlægning af en ejerlejlighed medfører ikke ændring af fordelingstallene.

§ 3.

Generalforsamlinger.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved stemmeflertal. Til hver lejlighed hører én stemme, dog har lejligheder ejet af ejerforeningen ingen stemme.

Stk. 3.

Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring af denne vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er fremmødt og at forslaget vedtages med 2/3 stemmer herfor.Tilkendegiver blot én skriftligt, at der er tale om en væsentlig ændring, skal dette afgøres ved almindelig stemmeflertal inden der stemmes om forslaget. 

 

Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Varslet til en sådan generalforsamling skal være mindst én uge.

Stk. 4.

Hvert år afholdes i marts-april en forårsgeneralforsamling. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Formanden fremlægger det af revisor og bestyrelse påtegnede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand (lige år).
 6. Valg til bestyrelse.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor og evt. suppleant for denne.
 9. Valg af administrator (ulige år).
 10. Eventuelt.

Stk. 5.

Hvert år afholdes efterårsgeneralforsamling i november måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af ¾ års regnskab.
 3. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for efterfølgende år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Eventuelt.

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 7.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Stk. 8.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der ønskes stillet på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. 

Stk. 9.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et væsentligt emne eller vedtægtsændring behandlet på generalforsamlingen må være indgivet til formanden senest den 1. februar for forårsgeneralforsamlingen og senest den 1. oktober for efterårsgeneralforsamlingen.

Stk. 10.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever samt af en nærtstående slægtning, der er beboer i ejendommen. Stemmeretten kan endvidere udøves af en myndig person, som medlemmet skriftlig giver fuldmagt hertil.

Stk. 11.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en beretning af generalforsamlingens forløb. Beretningen underskrives af dirigenten, den fungerende formand såvel før som efter generalforsamlingen, og udsendes til samtlige medlemmer af ejendommen.

§ 4.

Ejerforeningens ledelse.

Stk. 1.

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse der består af: formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for to år ad gangen. Formanden vælges særskilt. Bestyrelsen vælges af forårsgeneralforsamlingen. Desuden vælges to suppleanter. Valgbare er ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og nærtstående slægtninge, der tillige er beboere i ejendommen. Der kan kun være én valgbar person pr. lejlighed.

Stk. 2.

Formanden afgår på lige år. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår to hvert år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.

Såfremt formanden afgår inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen konstituere en ny formand. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under fem, indtræder de valgte suppleanter i rækkefølge i bestyrelsen. Kommer antallet ned under fire skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 4.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Stk. 5.

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 5.

Bestyrelsen.

Stk. 1.

Bestyrelsen træffer beslutning om alle væsentlige forhold vedrørende ejendommens drift, herunder omfanget af forsikringer, almindelig husorden m.v. og instruerer administrationen om de trufne beslutninger.

Stk. 2.

Formanden repræsenterer ejerforeningen udadtil og indadtil. Ejerforeningen forpligtiges ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formanden eller næstformanden.

Stk. 3.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller, i formandens fravær, af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det,

Stk. 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst to medlemmer er til stede.

Stk. 5.

Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemme-flertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 6.

 

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der pålignes et gebyr ved for sen indbetaling af fællesudgifter til ejerforeningen. Et sådant gebyr opkræves løbende.

Stk. 7.

Bestyrelsen kan med gyldig virkning afgive meddelelser af administrativ karakter ved opslag på ejendommens opslagstavler.

Stk. 8.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om bestyrelsens forhandlinger. Beretningen godkendes af de medlemmer, der har deltages i forhandlingerne.

§ 6.

Årsregnskab.

Stk. 1.

Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

Stk. 3.

Varmeregnskabet opgøres separat i henhold til lejelovens regler (det vil sige tilbagebetaling ved mindre forbrug end budgetteret og efterbetaling ved større forbrug end budgetteret). Varmeudgifterne fordeles som beskrevet i ”Generelle oplysninger”. Ved ejerskifte foretages ikke refusion af varmeudgift.

§ 7.

Grundfond.

Stk. 1.

Et eventuelt overskud på årsregnskabet inden for fællesudgifterne, kan på forårs-generelforsamlingen vedtages overført til grundfonden.

Stk. 2.

Faste ydelser til grundfonden kan fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne indbetaler til grundfonden i forhold til antallet af ejede lejligheder, der ikke ejes af ejerforeningen.

Stk. 3.

Mindst 70% af grundfondens midler skal anvendes til væsentlige forbedringer eller nyindretning ved ejendommen, og dette kræver generalforsamlingens samtykke. De resterende midler kan efter bestyrelsens beslutning anvendes til bestridelse af fællesudgifter.

Stk. 4.

Grundfonden er etableret, hvis betingelserne i stk. 1 eller stk. 2 er opfyldt.

§ 8.

Revision.

Stk. 1.

Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af forårsgeneralforsamlingen.

Stk. 2.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.

I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende.

Stk. 4.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Stk. 5.

Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende.

Stk. 6.

Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførslen.

§ 9.

Administration.

Stk. 1.

Ejendommens administrator vælges hvert andet år på forårsgeneralforsamlingen til tiltræden den efterfølgende 1. januar. Afstemning skal foregå efter reglerne i § 3, stk. 2.

§ 10.

Sikkerhedsstillelse.

Stk. 1.

Ejerforeningens medlemmer er ved salg af deres lejlighed pligtige til at sørge for at der er tilstrækkeligt ejerpant i lejligheden til sikkerheden for deres forpligtigelser overfor ejerforeningen.

Stk. 2.

Ejerpantebrevet skal have en sådan størrelse at det tilsammen med eventuelt allerede tinglyste ejerpantebreve til sikkerhed overfor ejerforeningen udgør mindst kr. 40.000.

Stk. 3.

Udgør ejerpantebrevet ikke mindst det ovenfor anførte beløb, skal dette ved fremtidigt salg forhøjes til kr. 40.000 med virkning for salg foretaget efter tinglysningen af nærværende vedtægtsændring.

Stk. 4.

Pantebrevet skal være rentebærende og skal respektere deklarationer til det offentlige, der kræves tinglyst som betingelse for bygningsforandringer og tilbygninger, byrder og bekræftelser. Ejerpantebrevet skal Håndpantsættes til ejerforeningen, hvorom særligt dokument vil være at oprette.

Stk. 5.

Eventuelt andre samtidig til tinglysning indsendte panterettigheder skal respektere oprettelse af et ejerpantebrev.

Stk. 6.

Det påhviler sælgeren af en lejlighed at foranledige ovennævnte bestemmelser overholdt.

Stk. 7.

Såfremt ejerpantebreve, der står til sikkerhed for forpligtigelser overfor ejerforeningen, efter bestyrelsens skøn bliver for små, er ejerforeningens medlemmer, efter krav fra bestyrelsen, pligtige at udstede yderligere et ejerpantebrev med pant i lejligheden til sikkerhed for deres forpligtigelser overfor ejerforeningen. Et sådant ejerpantebrev håndpantsættes til ejerforeningen, hvorom særligt dokument vil være at oprette. Ejerpantebrevets størrelse ansættes efter bestyrelsens skøn i henhold til ovenstående stk. 3.

Stk. 8.

Køberen af en ejerlejlighed indtræder i sælgerens rettigheder og forpligtigelser overfor ejerforeningen og hæfter for sælgerens eventuelle restance vedrørende bidrag til ejerforeningen.

§ 11.

Vedligeholdelse.

Stk. 1.

Hver ejer er pligtig til at foretage forsvarlig vedligeholdelse af de dele af sin bolig, der vedrører bygningen og fælles installationer som sådan, herunder entredør, karme, vinduer og rammer. Bestyrelsen er berettiget til at forlange boligen istandsat, såfremt man finder vedligeholdelsestilstanden for ringe. Tvistigheder herom skal afgøres ved voldgift. Maling af vinduernes ydersider (karme og rammer) må kun ske med hvid farve. Ønskes anden farve skal såvel bestyrelsens som bygningsmyndighedernes tilladelse indhentes.

Stk. 2.

Ejerforeningen forestår øvrig fællesvedligeholdelse, herunder facader, tage, fællesområder samt centralvarmeanlæg, gas- og vandforsyning til afgrening, samt afløb til og med faldstamme.

Stk. 3.

Ejere er pligtige til at deltage i trappevask ifølge en af bestyrelsen eller opgangens beboere udarbejdet turnus.

Stk. 4.

Opsætning af antenner, skilte, reklamer, etc., på bygningens tage, facader eller på ejendommens område må ikke ske uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

Stk. 5.

Enhver ejer er pligtig at tåle nødvendige gennemførelser og ændringer i installationerne, der er nødvendiggjort af modernisering i ejendommen eller i de øvrige lejligheder. Ændringer af installationerne skal ske så lempeligt som muligt, og der skal foretages fornøden efterreparation uden udgift for den ejer der berøres af ændringen.

Stk. 6.

Der må ikke foretages henstillen af løsøre, affald med videre i fællesarealer. Såfremt et ejerforeningsmedlem foretager sådan henstillen og ikke bortfjerne samme umiddelbart efter at være blevet opfordret hertil af bestyrelsen eller administrator kan foreningen lade pågældende løsøre, affald m.v. bortfjerne for den pågældende ejers regning, herunder søge sig fyldestgjort i den af de enkelte ejere stillede sikkerhed overfor ejerforeningen for ejerforeningens til enhver tid værende tilgodehavende hos ejeren. 

§ 12.

Ordensregler.

Stk. 1.

Et hvert medlem, såvel som de personer der opholder sig i dennes lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler (se ”Generelle oplysninger), eller i mangel heraf de almindeligt gældende ordensregler for udlejede lejligheder. Dette gælder også fælles lokaler og fælles opholdsarealer.

Stk. 2.

Parkering er forbudt på vendepladsen samt ud for ulige husnumre på Vadholm, for så vidt dette ikke er i strid med bestemmelserne i politivedtægten.

Stk. 3.

Nærværende vedtægter tinglyst på ejendommen, matr. Nr. 18 dg Gladsaxe by, Stengård Sogn, respekterer nuværende og kommende prioritetsgæld i ejendommens ejerlejligheder samt servitutter påhvilende ejendommen.

§ 13.

Påtaleberettigelse.

Stk. 1.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægter er den til enhver tid siddende bestyrelse for Ejerforeningen Vadholm 3 til 8 samt Christoffers Allé 66 til 70, 2800 Kongens Lyngby.Tilbage til oversigten          Vedtægter til print


Værksted

For beboere i ejerforeningen er der indrettet et arbejdsrum under Christoffers Alle 68 (ved siden af vaskerummet).

For at komme ind benyttes vaskerumsnøglen.

Der ligger typisk lidt træ-rester og sandpapir til fri afbenyttelse, men værktøj skal du generelt selv have med.

 

Arbejdsrummet har god belysning og et stort arbejdsbord med adgang til 220V (spørg bestyrelsen hvis du skal bruge 380V).

Der er en fastboltet skruestik på lille arbejdsbord.

Der står et par bukke til at male på og der er kroge/wire så emner kan hænges op i loftet.

 

Skriv til formand@chrisvad.dk hvis du har forslag eller gode ideer til arbejdsrummet.

 

Donationer er velkomne: Du er velkommen til at stille brugbart værktøj ned i rummet så andre kan få glæde af det.

 

Tilbage til oversigtenAdministrator

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Viemosevej 62

2610 Rødovre

www.hplaw.dk/

 

Louise Clausen

Tlf.: 35 27 80 20    hverdage 10 til 12

loc@hplaw.dk

 

Tilbage til oversigtenVadholm 3-5 Vadholm 3-5          Vadholm 4-6 Vadholm 4-6          Vadholm 7-8 Vadholm 7-8          Christoffers Allé 66-70 Christoffers Allé 66-70Opdateret 10. marts 2017 / Fred Mølgaard